Odpowiedź na pozew to pierwsze oraz bez wątpienia najważniejsze pismo w sprawie. To właśnie w tym piśmie procesowym należy podnieś wszelkie zarzuty oraz twierdzenia odnosząc się do wniosków oraz materiału dowodowego prezentowanych w pozwie przez stronę powodową. Jak napisać odpowiedź na pozew?

Niezgłoszenie twierdzeń i wniosków dowodowych w odpowiedzi na pozew, do której złożenia zobowiązał nas Sąd wyznaczając termin nie krótszy niż 2 tygodnie, może doprowadzić do pominięcia później zgłoszonych twierdzeń i wniosków dowodowych. W związku z doniosła wagą skutków niezłożenia odpowiedzi na pozew nie warto rezygnować z wniesienia niniejszego pisma, wręcz przeciwnie należy poświęcić mu odpowiednią uwagę oraz czas, a najlepiej przekazać jego sporządzenie w ręce specjalisty. W niniejszej publikacji przeanalizujemy konstrukcje odpowiedzi na pozew pod względem formalnym oraz materialnym na przykładzie powództwa wytoczonego przez Getin Noble Bank S.A.

Wymagania formalne – jak poprawnie stworzyć petitum odpowiedzi na pozew w sprawie z Getin Noble Bank S.A.

Odpowiedź na pozew jako pismo procesowe wymaga zachowania wszelkich warunków formalnych, tak więc koniecznym jest wskazanie: 

 1. Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo poprzez wskazanie Sądu wraz z wydziałem oraz adresem – odpowiedź na pozew składamy do tego sądu, w którym toczy się sprawa i od którego otrzymaliśmy pozew;
 2. Imię, nazwisko oraz nazwę strony wraz z adresem zamieszkania/ siedziby oraz numerem PESEL/KRS jeżeli strona takowe posiada wraz z danymi pełnomocników;
 3. Oznaczenia rodzaju pisma – w omawianym przypadku należy wskazać „odpowiedź na pozew”;
 4. Sygnaturę akt sprawy;
 5. Oznaczenia zakresu kwestionowania powództwa – powództwo możemy uznać, kwestionować w całości lub w części;
 6. odwołanie się do zarzutów i twierdzeń powoda oraz przedstawienie dowodów potwierdzających własne stanowisko wraz z jego zwięzłym przedstawieniem;
 7. zgłoszenie żądań oraz wniosków;
 8. wymienienie załączników oraz podpis.

Odpowiedź na pozew jest pismem niepodlegającym opłacie. Można uznać, że odpowiedź na pozew jest sporządzona nieprawidłowo, kiedy zostawia bez odniesienia jakikolwiek dowód czy informację prezentowaną przez powoda w pozwie, ponieważ zgłoszenie jej w późniejszym terminie, może spowodować pominięcie twierdzenia. Aby obronić spóźniony zarzut koniecznym będzie uprawdopodobnienie, że nie zgłosiliśmy twierdzenia w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli zaś chodzi o formę odpowiedzi na pozew, musi być ona wniesiona w takiej formie w jakiej złożono pozew- w dużym uproszczeniu rodzi to obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew na urzędowym formularzy kiedy pozew również na takim formularzu został wniesiony.

Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji.

Instrukcja – jak napisać odpowiedź na pozew w sprawie z Getin Noble Bank S.A.

jak-napisac-odpowiedz-na-pozew-instrukcja
jak napisać odpowiedź na pozew – instrukcja

Koniecznie zanim wdasz się w spór co do istoty!

Zanim odniesiemy się merytorycznie do argumentacji powoda, a więc zanim wdamy się w spór co do istoty sporu, jesteśmy zobowiązani podjąć pewne działania, które po wdaniu się w dyskusję co do meritum będą zablokowane. Kategorie takich zarzutów jasno wskazują przepisu prawa, które wyróżniają m. in.:

 1. Niewłaściwe wskazanie przez powoda wartości przedmiotu sporu – wartość przedmiotu sporu stanowi podstawę obliczenia należnego stronie zwrotu kosztów procesu, tak więc pozwany ma interes w zakwestionowaniu wartości przedmiotu sporu, wskazanej nieprawidłowo przez powoda;
 2. Niewłaściwość miejscowa – skuteczne podniesienie zarzutu powoduje przekazanie sprawy do sądu właściwego, brak zarzuty spowoduje, że sąd do którego trafił pozew stanie się właściwy w toku procesu;
 3. Umowa o mediację – jeśli przed procesem zawarłeś z bankiem umowę o mediację, a powód zamiast mediować wniósł sprawę do sądu;
 4. Zapis na sąd polubowny – w tym przypadku sytuacja prezentuje się jak powyżej.

Zarzut spóźniony traktowany jest jako niedopuszczalny i może zostać odrzucony postanowieniem sądu.

Jak napisać odpowiedź na pozew z Getin Noble Bank S.A. – na co zwrócić uwagę?

Nie da się uogólnić pewnego schematu dla odpowiedzi na pozew w sprawie z Getin Noble Bankiem, ponieważ każda sprawa posiada swój stan faktyczny i specyfikę, jednakże w praktyce da się wyodrębnić pewne kwestie na które warto zwrócić uwagę. 

Po pierwsze umowa dołączona przez Getin Noble Bank S.A. do pozwu nasuwa niekiedy wiele wątpliwości. Taką umowę kredytu warto przeanalizować pod kątem wystąpienia w jej treści klauzul niedozwolonych. Jeżeli umowa zawiera klauzule abuzywne może zostać uznana za nieważną. Szczególnie kwestia ta budzi zastrzeżenie w odniesieniu do bardzo wysokich opłat pozaodsetkowych pobieranych przez bank w związku z zawarciem umowy, które sięgają nawet 70% kwoty udzielonego kredytu. Aby jednak stwierdzić ten fakt koniecznym jest złożenie stosownych zarzutów w tym zakresie.

Poważne zastrzeżenia podczas procesu z Getin Noble Banku budzi również ich działalność związana z udzieleniem ubezpieczeń w związku z zawieranymi umowami kredytu. W praktyce zawodowej wielokrotnie trafiła się sprawa, w której klient zawierając umowę kredytu zawarł również nawet do 3 umów ubezpieczenia, a koszt składek sięgał kwoty nawet 50 tys. zł. Ważne jest by zwrócić uwagę na zakres udzielonej ochrony, ponieważ zdarzało się, że nie był on adekwatny do rzeczywistych potrzeb klienta. Podnosząc odpowiednie zarzuty w materii nierynkowości umów ubezpieczenia możemy doprowadzić do oddalenia przez Sąd kwot przeznaczonych na sfinansowanie składki ubezpieczeniowej skredytowanych w umowie. 

Poza powyższej wskazanym jest wiele kwestii incydentalnych dotyczących np. wymagalności roszczenia, czy błędnego naliczenia oprocentowania przez Getin Noble Bank S.A., lecz kwestie te prezentują się w każdej sprawie nieco odmiennie i wymagając indywidualnej analizy. Jednakże warto na nie zwrócić uwagę sądu, odpowiednio uzasadniając swoje stanowisko, ponieważ być może zwrócimy uwagę sądu na aspekt sprawy, który legnie u podstaw oddalenia powództwa Getin Noble Banku.