Kolejnym klientem, który skorzystał z usług popularnej firmy pożyczkowej Profi Credit był Pan Andrzej. Pan Andrzej zwrócił się do nas o pomoc, gdy otrzymał nakaz zapłaty z Profi Credit – okazało się, że został pozwany przez Profi Credit aż o 14.000,00 zł! Historia naszego klienta pokazuje jednak, że roszczenie z jakim wystąpiło Profi Credit nie było uzasadnione.

Nakaz zapłaty z Profi Credit – stan faktyczny – nasze wątpliwości

Pan Andrzej zgłosił się do naszej Kancelarii po tym jak otrzymał nakaz zapłaty z Profi Credit. Nakaz ten był jednak nakazem wydanym w postępowaniu nakazowym. Jak wskazywaliśmy w poprzednich wpisach dotyczących tej firmy pożyczkowej, Profi Credit jako zabezpieczenie spłaty kwot należnych pożyczkodawcy ustala weksel in blanco.

W przypadku roszczenia opartego na wekslu, zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej procedury cywilnej, sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Choć w obliczu niedawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Sądu Najwyższego, wydawane w postępowaniu nakazowym nakazy zapłaty w sprawach Profi Credit należą raczej do rzadkości, to mimo wszystko wciąż może zdarzyć się, że sąd wyda taki nakaz w postępowaniu nakazowym.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym cechuje się przede wszystkim tym, że należy wnieść od niego zarzuty. Zarzuty te podlegają opłacie, która wynosi trzy czwarte części opłaty od pozwu. Co więcej, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma to do siebie, że jest natychmiast wykonalny. Oznacza to, że wierzyciel w chwili otrzymania odpisu nakazu zapłaty może wszcząć tak zwane postępowanie zabezpieczające. Różni się ono od typowego postępowania egzekucyjnego tym, że środki, które posiada dłużnik, chociażby na rachunkach bankowych są blokowane i nie są przekazywane wierzycielowi do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego warto pamiętać, aby w zarzutach od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym wnieść o wstrzymanie jego wykonania na czas trwania procesu.

W przypadku Pana Andrzeja podnieśliśmy też jeden z najważniejszych zarzutów, gdy mamy do czynienia z nakazem zapłaty wydanym wyłącznie na podstawie złożonego do akt sprawy weksla, a mianowicie zarzut wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z deklaracją wekslową i przepisami prawa wekslowego.

Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji.

Pamiętajmy zatem, że możemy kwestionować samo istnienie lub rozmiar roszczenia wekslowego ze względu na jego związek ze stosunkiem podstawowym – w tym przypadku stosunkiem opartym na umowie pożyczki. Spór przenosi się wówczas z płaszczyzny stosunku wekslowego na płaszczyznę stosunku prawa cywilnego. Jest to o tyle istotne, gdyż sąd jest zobowiązany do rozstrzygania sprawy wyłącznie w ramach podniesionych przez stronę zarzutów. W sytuacji, w której nie wskazalibyśmy na żadne zarzuty ze stosunku wekslowego, nie byłoby możliwym skierowanie sprawy na analizę stosunku podstawowego – czyli stosunku umowy pożyczki. Co ważne, jako tak zwany dłużnik wekslowy, możemy również podnosić wszelkie zarzuty wynikające ze stosunków osobistych z dochodzącym zapłaty posiadaczem weksla, nie wyłączając zarzutów ze stosunku, na podstawie którego weksel wystawiono.

W odpowiedzi na nasze zarzuty, Profi Credit przedstawił do akt umowę pożyczki, której zabezpieczenie stanowił weksel in blanco. Wraz z nią, Profi Credit przedłożył również historię spłaty pożyczki przez Pana Andrzeja. Okazało się, że Pan Andrzej w rzeczywistości spłacił całą pożyczkę! Wpłaty uiszczane przez Pana Andrzeja przewyższały kapitał, czyli kwotę, którą otrzymał od Profi Credit „do ręki”.

W związku z tym, w naszym kolejnym piśmie procesowym, podnieśliśmy zarzut spłaty zobowiązania. Biorąc pod uwagę sprzeczność z zasadami współżycia społecznego postanowień umownych, dotyczących pozostałych kwot wynikających z opłat z tytułu zawarcia umowy pożyczki, podkreśliliśmy, że doszło do całkowitego zaspokojenia wierzyciela. Pan Andrzej w związku z zawarciem umowy, został obciążony także prowizją w niebagatelnej wysokości 22.231,00 zł oraz opłatą za usługę „Twój Pakiet” w wysokości 2.600,00 zł, która nie niesie ze sobą żadnych realnych korzyści dla konsumenta.

Korzystny wyrok w sprawie Profi Credit (nakaz zapłaty z Profi Credit)

nakaz-zaplaty-z-profi-credit-wyrok
nakaz zapłaty z Profi Credit – wyrok

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i zamknięciu rozprawy otrzymaliśmy wyrok Sądu, w którym przychylił się on w całości do podniesionych przez nas zarzutów i uchylił nakaz zapłaty wydany w sprawie, jednocześnie oddalając powództwo w całości. Tym samym, Pan Andrzej nie jest już Profi Credit nic dłużny. 

Pamiętaj! W przypadku skomplikowanych postępowań, takich jak postępowanie nakazowe z weksla, najlepiej skonsultować swoją sytuację z doświadczonymi w oddłużaniu specjalistami. Pomogą oni ustalić najskuteczniejszy sposób obrony i doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału.