Chciałbyś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Zanim zdecydujesz się na ten krok sprawdź, czy twoje aktualne położenie kwalifikuje się do przeprowadzenia postępowania upadłościowego, czy może jednak skuteczniejsza byłaby ścieżka antywindykacji. Upadłość konsumencka jest jednak szansą dla osób, które znalazły się w stanie niewypłacalności i nie mają innej możliwości na nowy start. Czynnością inicjującą cały proces, jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do wydziału upadłościowego w sądzie odpowiadającym miejscu pobytu dłużnika.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź na powyżej postawione pytanie brzmi – najdokładniej, jak jest to tylko możliwe. Wszelkie fakty i okoliczności, jakie wykazujemy i na jakie się powołujemy, muszą być poparte odpowiednią dokumentacją oraz zeznaniami, tak aby wniosek nie pozostawiał po stronie sądu miejsca na wątpliwości.

Ustalenie stanu zadłużenia, kontakt z wierzycielami w celu ustalenia wszelkich przysługujących w stosunku do dłużnika roszczeń oraz dat ich wymagalności to nie lada wyzwanie. Bardzo ważne jest, by we wniosku zawrzeć wszystkie nasze długi, ponieważ w sytuacji pominięcia jakiejkolwiek wierzytelności, upadłość zostanie ogłoszona, a pominięty wierzyciel zapuka do naszych drzwi z żądaniem spłaty swojego zobowiązania. Pomimo wystąpienia wielu zawiłości wymagających szczególnej uwagi dłużnika, poniżej przedstawiamy krótką instrukcję dotyczącą wypełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Małym uproszczeniem jest fakt, iż wniosek znajduje się na formularzu i nie może być przedstawiony w innej formie, sprawy jednak nie ułatwia dłużnikom bieżąca aktualizacja formularzy, więc zanim przystąpimy do wypełniania naszego wniosku, upewnijmy się, że korzystamy z najnowszej jego wersji. Jednocześnie, w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości co do tego jak wypełnić taki wniosek – zalecamy kontakt z profesjonalistą.

Chciałbyś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Fachowa pomoc odciąży Cię w zmaganiach i kontaktach z wierzycielami, a także przyczyni się do skuteczności wniosku. Skontaktuj się z nami.

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej- krok po kroku.

Na wstępie znajdziemy kilka pouczeń, nie zawsze zwracamy na nie uwagę, od razu przechodząc do miejsc czekających na wypełnienie, jednakże informują one o bardzo ważnych wymogach formalnych, których pominięcie może spowodować opóźnienie w rozpoznaniu naszego wniosku, a nawet jego zwrot.

wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

⦁ Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
⦁ Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo przekreślić (tak, aby nikt postronny nie mógł ingerować w treść wniosku). Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je przekreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.
⦁ Do wniosku należy dołączyć jego odpis i odpisy załączników- do wniosku należy dołączyć jeden jego odpis.
⦁ W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod treścią dodaną do formularza należy złożyć podpis- np. we wniosku pierwotnym znajdziemy miejsce na wpis 5 wierzycieli i wierzytelności, jednak najczęściej bywa tak, że dłużnik posiada ich znacznie więcej. W tej sytuacji nie jesteśmy uprawnieni do dodawania kolejnych segmentów w tabelce, na powiększenie naszej tabeli musimy przeznaczyć nową stronę poniżej wniosku, odpowiednio ją numerując i oznaczając.

W następnej kolejności znajdziemy miejsce na wpisanie adresu sądu właściwego dla rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką. Art. 18 i 19 ustawy prawo upadłościowe określają właściwość miejscową Sądu dla złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Przedmiotowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego – sądu gospodarczego. Sprawy w zakresie upadłości konsumenckiej rozpoznają Sądy Rejonowe Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Naprawczych, właściwe dla miejsca zamieszkania dłużnika. Należy w tym miejscu podkreślić, iż miejsce zameldowania nie ma znaczenia dla tego, jaki sąd będzie w naszym przypadku właściwy, znaczenie w tej kwestii ma natomiast miejsce naszego zamieszkania.

wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

W kolejnym miejscu zobowiązani jesteśmy do podania naszych danych osobowych, znajdzie się również miejsce na NIP, jeśli jednak go nie posiadamy musimy wolne miejsce przekreślić.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Jeżeli nie wypełniasz wniosku sam, a w Twoim imieniu działa przedstawiciel ustawowy musisz wskazać to we wniosku, podać jego imię, nazwisko oraz dane kontaktowe. Jeżeli jednak działasz sam, w odpowiednim miejscu wniosku zaznacz “NIE”, a pozostałe pola przekreśl.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Bardzo ważnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest rubryka przeznaczona na wskazanie żądania wniosku. Każdorazowo musimy zaznaczyć, że wnioskujemy o ogłoszenie upadłości. Możemy również wskazać, że jesteśmy zainteresowani zawarciem układu ze zgromadzeniem wierzycieli. Rozwiązanie to jest przeznaczone głównie dla osób posiadających znaczny majątek oraz dochody, wyrażając chęć zawarcia układu, musimy być gotowi na to, że trzeba będzie przekonać wierzycieli, że układ przyczyni się do ich zaspokojenia dużo skuteczniej niż sama likwidacja majątku. Przy zdecydowaniu się na układ dobrze jest również realnie ocenić swoje możliwości finansowe oraz zastanowić się, czy posiadamy składniki majątkowe, które chcemy uchronić przed likwidacją majątku.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Kolejnym punktem naszego wniosku będzie wskazanie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową jego wyceną. Tak, więc poza podaniem składników majątku o znacznej wartości takich, jak nieruchomości, akcje czy udziały, dobrze jest podać ruchomości mniejszej wartości takie jak np. sprzęty elektroniczne, ponieważ i tak ostatecznie to syndyk zdecyduje o tym, co znajdzie się w spisie inwentarza. Musimy również wskazać czy na majątku ustanowione są zabezpieczenia takie jak np. hipoteka, czy zastaw, tutaj przydatne będzie dokładnie zapoznanie się z księgami wieczystymi. Jeżeli posiadamy środki w gotówce, nawet nieznaczne faktu tego nie możemy zataić, musimy wskazać to we wniosku. Wyceny majątku możemy dokonać samodzielnie, jednak nie dowolnie, koniecznym będzie zorientowanie się w aktualnych cenach rynkowych danego składnika i podanie jego wartości rynkowej.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

W następnym miejscu wniosku wskazujemy wszelkie środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. Musimy podać nazwę banku oraz jego siedzibę, walutę oraz wysokość wierzytelności, a na koniec termin zapłaty. Termin zapłaty może wynikać z umowy (np. termin zapłaty raty kredytu, termin spłaty pożyczki). Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 Kodeksu cywilnego), np. termin wynikający z wezwania do zapłaty zawarty w wypowiedzeniu umowy. W ten sam sposób w dalszej części wniosku wpisujemy wszelkie wierzytelności, jakie posiadamy względem innych podmiotów.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Następnie przechodzimy do najtrudniejszej, najbardziej czasochłonnej oraz wymagającej części wniosku, a mianowicie spisu wierzycieli. Dokonujemy go poprzez podanie imienia, nazwiska lub nazwy wierzyciela, jego adresu, wysokości wierzytelności wraz z terminem zapłaty. W tej części wniosku najczęściej występują błędy powodujące przewlekanie postępowania o ogłoszenie upadłości. Konieczny tutaj będzie kontakt ze swoimi wierzycielami w celu ustalenia aktualnego stanu zadłużenia, przydatny może tutaj być również raport BIK. Tę część wniosku należy wypełnić dokładnie, nazwy wierzycieli muszą być pełne, a adresy aktualne. Wskazany przez nas termin zapłaty również nie może być dowolny, musi być to termin wymagalności, wynikający z umowy. Istnienie długów, które wskażesz (a musisz wskazać wszystkie!) dobrze jest uprawdopodobnić odpowiednią dokumentacją np. umową, wezwaniem do zapłaty. Jeżeli nie posiadasz dokumentów umowy, możesz zwrócić się do banku o wydanie kopii takiego dokumentu.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

W kolejnej części wniosku wskazujemy wierzytelności sporne. Wierzytelności sporne to takie, których nie uznajemy i w stosunku, do których toczy się postępowanie o zapłatę. Podobnie jak w przypadku spisu wierzycieli podajemy nazwę oraz adres wierzyciela, wysokość wierzytelności oraz termin jej zapłaty, a dodatkowo jesteśmy zobowiązani wskazać, w jakim zakresie kwestionuje istnienie danej wierzytelności np. poprzez wskazanie, że kwestionujemy jej istnienie w całości.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Dalej podajemy informację o swoich przychodach z ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację o kosztach, jakie ponosimy na swoje utrzymanie, oraz osób, które pozostają na naszym utrzymaniu. Podając informację o przychodach, musimy wyszczególnić osobno każde źródło naszego dochodu, podając jego wysokość oraz zobowiązani jesteśmy wskazać czy dana wartość jest wartością netto lub brutto. Ponadto, jeżeli otrzymywane przychody są objęte egzekucją komorniczą, obciążone potrąceniami z tytułu pożyczek itp. we wniosku musimy to wykazać. Jeżeli otrzymujemy jakiekolwiek świadczenia, takie jak np. 500 + we wniosku wskazywać tego nie musimy. Podając koszty utrzymania, wylicz wszelkie wydatki, jakie ponosisz w związku z życiem codziennym takie jak np. czynsz najmu, opłaty za media. Jeśli prowadzisz z kimś gospodarstwo domowe, masz dzieci, we wniosku wskaż również koszty z tym związane np. czesne za przedszkole. Tutaj jest miejsce również na wypisanie naszych uwag. Może wyniknąć sytuacja, w której dany koszt jest pewnym odstępstwem od przyjętej normy, wtedy dobrze jest uzasadnić z czego dany koszt wynika i dlaczego jego poniesienie jest niezbędne dla życia codziennego.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

W kolejnym miejscu wskazujemy wszelkie czynności prawne dokonane przez nas w ostatnich 12 miesiącach przed wniesieniem wniosku o upadłość. Chodzi tutaj o czynności prawne dokonane na naszym majątku takie jak np. sprzedaż czy kupno. Osobne pole przeznaczone jest na czynności prawne, których wartość przekroczyła 10 000 zł, nie chodzi tutaj tylko o czynności, których czysta wartość wyniosła wymaganą kwotę, jeżeli dokonałeś na rzecz jednej osoby kilku czynności, a ich łączna wartość przekroczyła 10 000 zł, musisz wskazać to w rubryce na to przeznaczonej.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

I w końcu jedna z najważniejszych części wniosku o upadłość konsumencką, czyli odpowiednie sformułowanie jego uzasadnienia. Poza spisem wierzycieli jest to najważniejsza część wniosku, w której musimy zaprezentować historię naszego zadłużenia oraz wszelkie okoliczności, które wpłynęły na powstanie stanu niewypłacalności. Okoliczności te muszą wpływać na naszą korzyść, tak więc uzasadnienie musi być napisane w taki sposób, aby sędzia rozpatrując wniosek, nie miał wątpliwości, że stan, w jakim się znaleźliśmy, jest w stanie rozwiązać tylko upadłość. Przy formułowaniu uzasadnienia musimy mieć na uwadze przepisy prawa upadłościowego wskazujące przesłanki do ogłoszenia upadłości, więc przy sporządzaniu uzasadnienia, jak i samego wniosku nieoceniona jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika posiadającego odpowiednią wiedzę na temat prawa upadłościowego i praktyki sądowej w tym zakresie.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Na koniec wskazujemy dowody na poparcie twierdzeń, na które powołujemy się w uzasadnieniu. Wymieniając każdy dowód, musimy również wskazać fakt podlegający stwierdzeniu na jego podstawie. Tak, więc formułując uzasadnienie, musisz na uwadze mieć, że konieczne będzie powołanie dowodów na potwierdzenie istnienie wykazanych zobowiązań, przyczyn powstania stanu niewypłacalności, ponoszonych kosztów czy osiąganych przychodów.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wypełnić?

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości tak, aby odpowiadał wszelkim wymaganiom formalnym i materialnym, wymaga szczególnej skrupulatności.

Powyższa instrukcja może nie porusza wszystkich zagadnień związanych ze sporządzeniem wniosku, gdyż samo zagadnienie upadłości jest zbyt obszerne, aby wyjaśnić je w jednym artykule, ale może być pomocna.

Jednocześnie, w związku z doniosłymi skutkami, jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi być ona wynikiem dobrze przemyślanej decyzji, która powinna być podjęta pod okiem fachowego wsparcia, gdyż informacje znalezione w Internecie często są na tyle okrojone, że nie objaśniają całego zagadnienia.

Fachowa pomoc z pewnością przyczyni się do skuteczności wniosku i odciąży dłużnika w zmaganiach i kontaktach z wierzycielami. Wniosek przygotowany odpowiednio od początku wpłynie również na tempo postępowania w naszej sprawie, a w rezultacie do szybkiego jej zakończenia.