Potrzebowałeś szybkiej gotówki, otrzymałeś ją w prosty sposób, a teraz czeka na Ciebie dług w Profi Credit lub innej firmie świadczącej podobne usługi? Brzmi znajomo? Jeśli jesteś jedną z osób, która wpadła w sidła „chwilówki” zachęcamy Cię do zapoznania się z przypadkiem pana Marka. Na przykładzie jego historii przekażemy Ci kilka wskazówek, które być może udowodnią, że Twoja sprawa nie musi być przegrana. Wiemy z doświadczenia, że banki czy pozabankowe firmy pożyczkowe, choć biegłe (czasem wręcz przebiegłe) wciąż popełniają sporo błędów i wykazują się nieznajomością obowiązującego prawa, wykorzystując w ten sposób niewiedzę dłużników.

Zaciągnięty dług w Profi Credit nie musi oznaczać kłopotów

Firmy oczekujące pokaźnego zysku z każdej zawartej umowy z konsumentem liczą na nieznajomość prawa z jego strony. Klient ma być zadowolony z faktu, że znalazł prosty sposób na szybkie zdobycie gotówki. Dodatkowo spłata zadłużenia rozłożona w dogodnych ratach. Czego chcieć więcej? Trudności zaczynają się, gdy spłacany dług się nie kończy. Po pierwsze należy przyjrzeć się kosztom, które towarzyszą danej pożyczce. Po drugie, czy firma, z którą podpisaliśmy zobowiązanie dopełniła wszystkich koniecznych formalności?

Dług w Profi Credit
Dług w Profi Credit

Dług w Profi Credit na przykładzie naszego klienta

Każdy poszukujący szybkiej gotówki najczęściej szuka ofert na stronach internetowych. W sieci nietrudno doszukać się zachęty ze strony firm pozabankowych. Chwilówki jeszcze nigdy nie były tak proste i przyjemne. Na większości stron wystarczy podać interesującą nas kwotę oraz numer telefonu. W ciągu jednej doby jesteśmy w stanie zawiązać umowę. Historia pana Marka rozpoczyna się w momencie podpisania umowy w lipcu 2018r. na okres 36 miesięcy. Spłata zobowiązania odbywała się regularnie według obowiązującej umowy.

Czy prawnik może Ci pomóc, jeśli masz dług w Profi Credit?

Pierwszą sprawą, którą zajmie się specjalista są w tej historii absurdalnie wysokie koszty pożyczki. W omawianym przez nas przypadku ich kwota przewyższa kwotę udzielonej klientowi pożyczki. Nasz klient spłacił cały kapitał pożyczki wraz z odsetkami, nie uiścił natomiast pozostałych niebagatelnie wysokich kosztów zobowiązania. Ile zatem wyniosły całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki?

Koszty pożyczki, czyli ile faktycznie wynosi Twój dług w Profi Credit

Całkowita kwota pożyczki pana Marka wynosiła 9 tysięcy złotych. Jednak jak można się spodziewać całkowita kwota do zapłaty na podstawie umowy jest zdecydowanie wyższa. Sięga 20 880 zł. W tym momencie możemy podnieść zarzut niezgodności z zasadami współżycia społecznego kosztów pozaodsetkowych. Biorąc pod uwagę całkowitą kwotę do zapłaty, koszty na gruncie spornej umowy wynoszą ponad 100% kwoty udzielonej pożyczki, odliczając od tego odsetki jesteśmy w sytuacji, w której klient pożycza 9 tysięcy złotych, a sama prowizja wynosi drugie tyle. Choć koszty takie mogą być zgodne z literą prawa, to trudno uzasadnić ich wysokość czynnościami faktycznie podjętymi przez pożyczkodawcę. Zdecydowanie są one zawyżone i niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Koszty muszą odzwierciedlać rzeczywiście poniesione przez pożyczkodawcę wydatki.

Dług w Profi Credit zabezpieczony wekslem

Dodatkową czynnością, którą podjęła firma Profi Credit w ramach omawianej umowy jest zabezpieczenie długu wekslem. Co to w praktyce oznacza? Weksel pełni funkcję gwarancyjną. Dla pożyczkodawcy ma być dodatkową ochroną. Z perspektywy wierzyciela podpisanie weksla jest sporą zaletą. Jak mówi Art. 485 § 2 KPC, aby uzyskać nakaz zapłaty z weksla, nie ma konieczności rozpoczynania klasycznej sądowej procedury. Zupełnie wystarczające jest złożenie pozwu w trybie postępowania nakazowego (rozprawa odbywa się na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron).

Wekslowy dług w Profi Credit w ocenie sądu

Sąd weryfikuje jedynie treść, autentyczność weksla oraz spełnienie wymaganych warunków formalnych. Skutkiem pozytywnej oceny poprawności weksla przez sąd jest wydanie nakazu zapłaty. Podsumowując – zdecydowanie skraca się czas całego postępowania. Co ciekawe, weksel funkcjonuje jako dokument odrębny od umowy. W przypadku takiej sprawy sąd w ogóle nie zajmuje się umową, która stanowiła podstawę do wystawienia weksla. Wracając do naszego klienta – podpisany przez niego weksel został uzupełniony niezgodnie z porozumieniem. Okazuje się, że ten konkretny weksel nie stanowi dowodu na wysokość zobowiązania. Pozwoli to na podniesienie zarzutów ze stosunku podstawowego tj. z umowy pożyczki, nie dotykając wierzytelności wekslowej.

Jak powinien wyglądać prawidłowy weksel będący zabezpieczeniem długu w Profi Credit?

Weksel nie jest podpisywany na specjalnym druku. Może być sporządzony odręcznie. Kluczowe jest umieszczenie wszystkich niezbędnych informacji, które stanowią o ważności dokumentu. W zależności od rodzaju weksla powinny znaleźć się na nim następujące dane:

  1. Weksel własny – jest tworzony przez dłużnika, a musi zawierać: słowo „weksel”, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, czas i miejsce płatności, dane beneficjenta weksla, czas i miejsce jego wystawienia, podpis i sumę do zapłaty
  2. Weksel trasowany tworzony przez wierzyciela (dłużnik jedynie składa na nim podpis), a zawierać musi: słowo „weksel”, bezwarunkowe polecenie zapłaty, czas i miejsce płatności, dane osoby, która ma zapłacić, miejsce i czas wystawienia weksla, podpis wystawcy wraz z danymi osobowymi oraz sumę do zapłaty

Najczęściej jednak w przypadku chwilówek występują tzw. weksle in blanco. W ich przypadku konieczne jest złożenie jedynie podpisu na druku weksla, zaś sam weksel jest uzupełniany przez pożyczkodawcę. W przeciwieństwie do weksli wymienionych powyżej, weksel in blanco nie jest wekslem abstrakcyjnym – jest on bowiem ściśle związany z umową pożyczki, której zabezpieczenie stanowi. Tym samym możemy bronić się przed takim wekslem zarzutami dotyczącymi bezpośrednio zobowiązania, tak jak w przypadku zwykłych roszczeń o zapłatę.

Windykacja długu wekslowego

Na szczęście naszego klienta ominie wątpliwa przyjemność windykacji długu wekslowego. Jednak dla tych, których dotyka również ten problem przybliżamy jak wygląda takie postępowanie. Wydawany przez sąd nakaz zapłaty na podstawie weksla spotyka się w rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że staje się on wykonalny już po 14 dniach od upływu terminu przewidzianego na zapłatę. Jeśli w ciągu tych dwóch tygodni dłużnik nie ureguluje wierzytelności, może rozpocząć się postępowanie egzekucyjne. Dalszy  jego los potoczy się według standardowego postępowania komorniczego. Aby uchronić się przed takim biegiem wypadków należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty.

Zarzuty dotyczące umowy z Profi Credit

Podstawowym zarzutem, który pojawia się w kierunku Profi Credit to brak wykazania wysokości roszczenia, o czym była mowa wyżej. Kolejnym zaś najczęściej podnoszonym przez nas w praktyce zarzutem jest brak wymagalności roszczenia. Umowa pożyczki na gruncie sprawy pana Marka została zawarta w lipcu 2018 roku na okres 36 miesięcy. Pożyczkodawca wypowiedział umowę pismem z lipca 2020 roku, jednak nie wykazał, że wypowiedzenie to zostało doręczone naszemu klientowi w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią (Profi Credit nie dysponuje w tym zakresie zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyłki).

Dług w Profi Credit – liczy się każdy szczegół, czyli kolejne niedopatrzenie

Ponadto ze standardowego wzorca umowy wynika, że Profi Credit powinno poprzedzić wypowiedzenie umowy wezwaniem do zapłaty zaległości w terminie 7 dni (wypowiedzenie umowy mogło nastąpić wyłącznie po uprzednim wezwaniu do zapłaty zaległości z terminem 7 dni). Jednak Profi Credit najczęściej nie wykazuje, by dokonało takiego zawiadomienia. W braku wykazania tej okoliczności po stronie pożyczkodawcy nie zaktualizowało się uprawnienie do wypowiedzenia umowy.

Brak dowodów – czy w ogóle istnieje dług w Profi Credit?

Według pożyczkodawców chwilówkowych dowody w sprawie stanowią najczęściej dokumenty prywatne i wydruki wygenerowane z własnego systemu komputerowego, których pożyczkobiorca nawet nie miał szansy zweryfikować. Warto pamiętać, że takie dokumenty nie zawsze są dowodem rzeczywistego stanu rzeczy. Zatem dodatkowo mamy możliwość podnieść przeciwko Profi Credit zarzut braku wykazania roszczenia co do zasady i co do wysokości.