Czy wypowiedzenie umowy przez Alior Bank jest ostatecznością? Czy jako kredytobiorca myślisz, że nie masz innego wyjścia jak tylko pogodzić się z takim stanem rzeczy? Jeśli uważasz, że wypowiedzenie umowy to poważna sprawa – masz rację. Jednak istnieje szereg czynności, które należy podjąć, aby do wypowiedzenia umowy nie doszło. Jeśli już ono nastąpi – należy zbadać, czy doszło do niego zgodnie z warunkami umowy i obowiązującym prawem. Na wstępie opiszemy krótko historię, z którą przyszło nam się spotkać. Być może jest to historia podobna do Twojej sytuacji? Wszystkie szczegóły dotyczące sprawy omówimy w kolejnych akapitach.

Wypowiedzenie umowy Alior Bank na przykładzie naszego klienta

Pan Grzegorz zgłosił się do nas z problemami w spłacie umowy jeszcze przed jej wypowiedzeniem. Zobowiązanie wynikało z umowy kredytu zawartej w 2018 roku – spłata kredytu została zgodnie z umową rozłożona na 12 lat. W związku z opóźnieniem w spłacie kredytu klient w dniu 22 listopada 2019 r. otrzymał wezwanie do zapłaty; spełniało ono wymogi art. 75c prawa bankowego (tj. zawierało 14-dniowy termin na spłatę zobowiązania oraz informowało o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację). W odpowiedzi na to wezwanie kancelaria przygotowała wniosek o restrukturyzację i reklamację, które nie zostały przez bank rozpatrzone. Alior Bank zamiast rozpoznać powyższy wniosek od razu wypowiedział umowę.

Zaraz po otrzymaniu przez klienta wypowiedzenia umowy wnieśliśmy kolejną reklamację do banku, a także wszczęliśmy postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym. Jakie dalsze kroki może podjąć nasz klient w takiej sytuacji? O tym za chwilę.

wypowiedzenie umowy alior bank
wypowiedzenie umowy kredytu Alior Bank

W jakiej sytuacji możesz otrzymać wypowiedzenie umowy Alior Bank?

Nieco szerzej opiszemy podstawy do wypowiedzenie umowy kredytu, a jest ich kilka. Warto zaznaczyć, że takie działanie ze strony banku jest zazwyczaj ostatecznością. Co zatem może stanowić podstawę:

  1. Utrata zdolności kredytowej przez kredytobiorcę
  2. Niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków, na których udzielany był kredyt (w tym najczęstsza przyczyna – zaprzestanie terminowej spłaty rat kredytu)
  3. Celowe wprowadzenie w błąd kredytodawcy poprzez podanie przez klienta niezgodnych z prawdą informacji na temat własnej zdolności kredytowej lub sytuacji prawnej
  4. W przypadku kredytów celowych niezgodne z ustalonym w umowie celem przeznaczanie środków pochodzących z kredytu
  5. Znaczący spadek lub zanim wartości zabezpieczeń spłaty kredytu, może to być obniżenie wartości nieruchomości objętej hipoteką

Jakie terminy obowiązują w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zanim stanie się skuteczne musi zawierać określony termin. Jest to minimum 30 dni, w których kredytobiorca ma ostatnią szansę na naprawienie ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy. Natomiast umowa kredytu może zawierać zapis o dłuższym czasie. Istnieje jeden wyjątek, gdy czas wypowiedzenia może wynosić 7 dni  – jeśli możemy mieć do czynienia z zagrożeniem upadłością po stronie kredytobiorcy.

Wypowiedzenie umowy Alior Bank i jego konsekwencje

Wypowiedzenie umowy jest najsurowszym z rozwiązań. Bank mając za podstawę powody opisane powyżej może również zdecydować o obniżeniu kwoty udzielanego kredytu. Jeśli jednak zgłosi jednostronne oświadczenie woli jakim jest wypowiedzenie umowy kredytobiorcy – czasu mamy coraz mniej. Najpierw, zanim bank wypowie umowę, pojawią się wezwania do zapłaty. (Dodatkowo w takim wezwaniu powinna pojawić się informacja o dodatkowym rozwiązaniu – restrukturyzacji zadłużenia – opiszemy ją w jednym z następnych akapitów.) Przy braku reakcji na wezwania otrzymamy wypowiedzenie umowy. Wówczas mamy 30 dni na uregulowanie ewentualnego opóźnienia w spłacie kredytu, a bank będzie mógł podjąć decyzję o cofnięciu oświadczenia. Gdy do tego nie dojdzie całe zobowiązanie zostanie postawione w stan wymagalności. Następnie bank będzie mógł zwrócić się do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty będzie mógł stać się z kolei podstawą egzekucji komorniczej.

Co robić, gdy otrzymasz wypowiedzenie umowy Alior Bank?

W momencie odbioru wypowiedzenia umowy możesz działać – o tym będzie mowa niżej. Powinieneś się jednak przygotować na ewentualny spór sądowy. Sprawa będzie miała charakter sądowy gdy odbierzesz pozew lub nakaz zapłaty. Takich dokumentów nie powinieneś pozostawić bez odzewu! W dniu odbioru nakazu zapłaty rozpoczyna się okres 14 dni kiedy możesz podjąć działanie, o ile nie dokonasz spłaty całości zadłużenia. Działaniem takim jest zgłoszenie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty. Wówczas dłużnik zgłasza wszystkie nieprawidłowości, które pojawiły się ze strony banku (jeśli takie się pojawiły). W tym przypadku warto zdecydować się na pomoc specjalisty, by nasz sprzeciw lub zarzuty okazały się skuteczne, a i zgodne z prawem.

Wypowiedzenie umowy Alior Bank – czy to ostateczność? Jakie mamy rozwiązania?

Spór sądowy to jednak niemal koniec drogi związanej ze zmaganiami z kredytem. Wcześniej także masz mechanizmy, których możesz użyć – jest to na przykład restrukturyzacja zobowiązania. Bank jest zobowiązany umożliwić takie rozwiązanie dłużnikowi w przypadku problemów z zapłatą. Postawą tego działa jest art. 75c ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Otrzymujemy możliwość podjęcia rozmów z kredytodawcą celem porozumienia. Na jego prośbę bank może podjąć decyzję o modyfikacji warunków kredytu i dostosować je do bieżących możliwości finansowych kredytobiorcy – tym właśnie jest restrukturyzacja. W największej liczbie przypadków dochodzi do zaktualizowania harmonogramu spłat poprzez wydłużenie czasu spłaty kredytu. Jeśli bank zdecyduje się odrzucić nasz wniosek jest zobowiązany rzeczowo swoją decyzję wyjaśnić. Co więcej, w czasie oczekiwania na decyzję banku, jak i później w toku postępowania restrukturyzacyjnego bank nie może wypowiedzieć umowy. A jak to było w przypadku Pana Grzegorza?

Jak powinien wyglądać wniosek o restrukturyzację zadłużenia?

Jak w każdym wniosku koniecznie musimy podać dane osobowe umożliwiające naszą identyfikację. Będziemy zobowiązani dołączyć potwierdzenie stałości dochodów i podnieść nasze postulaty – jakie są nasze oczekiwania względem dalszej spłaty kredytu wraz z uzasadnieniem, czyli podaniem powodów, dla których występujemy właśnie z takim wnioskiem.

Klient złożył reklamację, a w tym czasie nastąpiło wypowiedzenie umowy Alior Bank

Nasz klient otrzymał wypowiedzenie umowy w dniu 30.12.2019r. Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu złożenia oświadczenia opóźnienie w spłacie zaległości wynosiło tylko 850zł, co przy całej kwocie kredytu stanowi bagatelną sumę. Co najważniejsze – bank nie rozpoznał wniosku restrukturyzacyjnego klienta. Podsumowując, do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu doszło w toku postępowania reklamacyjno -restrukturyzacyjnego – to prowadzi zaś do uznania, że wypowiedzenie umowy było bezskuteczne.

Wypowiedzenie umowy Alior Bank z drugiej strony – czy klient może wypowiedzieć umowę?

Kredytobiorca także ma prawo do wypowiedzenia umowy wobec banku. Zgodnie z art. 75a ust. 2 prawa bankowego, gdy kredyt jest udzielony na okres dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na korzyść dłużnika przemawia fakt, że nie jest on zobowiązany do podawania przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu. I co dalej? Skutkiem będzie rozwiązanie umowy z upływem 3 miesięcy. W tym czasie dłużnik jest zobowiązany do spłaty całej kwoty kredytu. Takie sytuacje mają miejsce raczej rzadko. Warto jednak wiedzieć, że ma się taką możliwość.

Warto pamiętać, że w sytuacji problemów z zapłatą należy reagować szybko i nie unikać kontaktów z bankiem. Jeśli po stronie kredytodawcy proces przebiegł zgodnie z prawem i tak będziemy zobowiązani do zapłaty. Jednak gdy to on pozwoli sobie na niezgodności już od momentu rozpoczęcia umowy, mamy prawo zgłosić reklamację.

Jak skutecznie złożyć wniosek reklamacyjny?

Zacznijmy od tego w jakiej sytuacji kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek reklamacyjny. Może to być na przykład:

  1. Pomyłka w naliczaniu opłat za usługi bankowe lub pobór opłat niezgodnych z oficjalnym cennikiem
  2. Odkrycie ukrytych i niekorzystnych dla klienta zapisów w umowie kredytu
  3. Wykonanie błędnego przelewu bankowego lub niewykonania polecania przelewu
  4. Przewalutowanie po niewłaściwym kursie
  5. Niewywiązywanie się banku ze swoich zobowiązań, częste awarie bankowości online, wprowadzanie w błąd przez konsultanta banku, nieczynna infolinia

Reklamację możemy złożyć na kilka sposobów – osobiście, listownie, telefonicznie lub elektronicznie.

Reklamacja – jak ją przygotować?

Nie istnieje oficjalny wzór tego rodzaju pisma. Jeśli robimy to listownie – przygotowujemy je odręcznie uwzględniając konieczne dane – data złożenia reklamacji, rodzaj zaistniałej nieprawidłowości i czas jej wystąpienia, oczekiwania w kwestii rozwiązania problemu, dane reklamowanego produktu, dokładne dane osobowe składającego reklamację i jego dane kontaktowe oraz odręczny podpis. Ważne, aby reklamacja była krótka (ale nie pomijająca istotnych faktów) oraz rzeczowa. Konieczne jest podanie danych umożliwiających identyfikację osoby reklamującej – bez tego nie uzyskamy odpowiedzi od banku. Informację zwrotną powinniśmy otrzymać w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

Zamiast odpowiedzi na zgłoszoną reklamację otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy Alior Bank

Jeśli bank nie udzieli odpowiedzi w przewidzianym terminie to reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. W sytuacji, gdy konsument otrzyma odpowiedź, jednak jest z niej niezadowolony – może odwołać się od decyzji banku – w omawianym przez nas przypadku Pan Grzegorz złożył skargę do Rzecznika Finansowego (może nam pomóc jeśli wyczerpaliśmy już możliwości reklamacyjne w naszym banku). Jego zadaniem było zbadanie sprawy pod kątem wypowiedzenia umowy w toku restrukturyzacji i reklamacji – jak już wiemy niezgodnego z przepisami. Możemy również wystąpić do Rzecznika Klienta, powoływanego w ramach struktur banku, zgłosić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Wypowiedzenie umowy Alior Bank – dodatkowe zarzuty

Ponadto w umowie pana Grzegorza z bankiem zabrakło informacji na temat sposobu wyliczenia wysokości prowizji bankowej, podwyższającej całkowitą kwotę kredytu, jak i koszt kredytu. Prowizja ta stanowiła niebagatelny koszt 20.000 zł! Bank nie wyjaśnił, czy poniósł koszty związane z udzieleniem kredytu w wysokości odpowiadającej pobranej prowizji. Nieważność jej pobrania wiązałaby się tutaj nie tylko z obniżeniem zobowiązania klienta, ale także dodatkowo z brakiem wymagalności roszczenia banku – kwota prowizji jako nieważna powinna zostać zarachowana na poczet spłaty zobowiązania lub zwrócona klientowi. Przyjmując pierwszy przypadek, w dacie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Panu Grzegorzowi nie można byłoby zatem mówić o opóźnieniu w spłacie kredytu – ba! doszłoby nawet do nadpłaty (przypomnijmy, że klient opóźniał się z zapłatą jedynie 850 zł). A zatem bank nie miał podstaw do wypowiedzenia umowy.