Na łamach naszego portalu już wielokrotnie pisaliśmy o naruszeniach w procedurze wypowiadania umów przez różne banki. Tym razem na tapet weźmiemy Getin Noble Bank S.A., który pozwał Pana Jacka o zapłatę niemałej kwoty – przekraczającej 60.000 zł. Sprawa zakończyła się pozytywnie dla naszego bohatera – Sąd finalnie oddalił powództwo banku w całości.

Wypowiedzenie umowy – obowiązek wynikający z Prawa bankowego

Zgodnie z art. 75c ustawy Prawo bankowe:

  1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.
  2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
    Tylko w przypadku przeprowadzenia procedury upominającej przez bank i po bezskutecznym upływie terminu 14 dni roboczych na reakcję kredytobiorcy, bank może zastosować najsurowszą sankcję umowną polegającą na wypowiedzeniu umowy.

Bezskuteczność wypowiedzenia umowy dokonanego z naruszeniem Prawa bankowego

W przypadku niedochowania przez bank obowiązków wskazanych w art. 75c ustawy Prawo bankowe bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu. Oświadczenie w tym przedmiocie powinno bowiem zostać uznane za bezskuteczne – jako dokonane wbrew przepisom obowiązującego prawa.

Przed sankcjami przewidzianymi w Prawie bankowym ostrzega Związek Banków Polskich – wypowiedzenie umowy

Powyższe stanowisko zdają się podzielać również same banki. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Rady Prawa Bankowego działającej przy Związku Banków Polskich, z dnia 27 listopada 2015 r., dotyczącym wybranych zagadnień problemowych na tle art. 75c pr. bank.: „przed dokonaniem wypowiedzenia z powodu opóźnienia w spłacie kredytu koniecznym jest wykonanie przez bank obowiązków, określonych art. 75c Prawa bankowego”. Niezachowanie przewidzianej w tym przepisie procedury może skutkować zarówno odpowiedzialnością odszkodowawczą banku wobec kredytobiorcy, jeżeli na skutek niedochowania tej procedury kredytobiorca poniesie szkodę lub uznaniem wypowiedzenia umowy kredytowej za nieskuteczne. Wobec tego, jak wskazał ww. podmiot „Jeżeli bank zdecydowałby się wypowiedzieć umowę kredytu bez uprzedniego przeprowadzenia procedury art. 75c pr. bank., istnieje ryzyko uznania tego wypowiedzenia za bezskuteczne”. Nie można bowiem tracić z oczu, iż art. 75c pr. bank. prócz dodatkowego terminu pozwalającego kredytobiorcy na uregulowanie swojej sytuacji finansowej informuje także o procedurze restrukturyzacji zadłużenia.

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy kredytu?
Oddaj sprawę do bezpłatnej analizy – odpowiemy na Twoje pytania i wszystko wytłumaczymy.

Getin Noble Bank S.A. nie wezwał do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy

Bank na gruncie przywołanej wyżej sprawy Pana Jacka nie wypełnił spoczywającego na nim obowiązku informacyjnego. Choć przedstawił w procesie kopię wezwania do zapłaty, datowo wpasowującego się w okres przed wypowiedzeniem umowy kredytu, to nie wykazał by doręczył Panu Jackowi powyższe wezwanie. Sam Pan Jacek również nie przypominał sobie by takie wezwanie otrzymał.

Brak wiedzy lub pamięci o czynnościach banku nie mógł jednak przemawiać na niekorzyść bohatera naszego wpisu. W końcu banki to profesjonaliści, działający na rynku finansowym od lat. Bank, w tym opisywany Getin Noble Bank S.A. winien zatem przy dochowaniu należytej staranności kierować do swoich klientów korespondencję za potwierdzeniem jej doręczenia – wówczas fakt doręczenia przesyłki oraz uprawnienie osoby, która odebrała przesyłkę – o ile w ogóle do doręczenia przesyłki doszło – nie budziłyby żadnych wątpliwości, ponieważ okoliczności te mogłyby zostać wykazane wprost odpowiednim dokumentem. Zaniechanie w tym przedmiocie nie może zaś oddziaływać na szkodę naszego pozwanego bohatera – będącego klientem jednostkowym, w znacznie słabszej pozycji względem bankowej korporacji. Tym bardziej, iż trudno byłoby mu wykazać fakt, iż nie dostał przesyłki z banku.

Wypowiedzenie umowy – sąd oddalił powództwo Getin Noble Bank S.A. jako przedwczesne

Umowa kredytu, z której bank wywodził roszczenie o zapłatę, została zawarta przez bank i Pana Jacka na 10 lat, zaś termin umowny w dniu wyrokowania nie upłynął. W takim przypadku żądanie banku mogłoby zaktualizować się dopiero w razie rozwiązania umowy przed terminem, poprzez wypowiedzenie umowy kredytu.

Na gruncie omawianej sprawy, w związku z brakiem wykazania przez bank doręczenia Panu Jackowi wezwania do zapłaty w trybie art. 75c ustawy Prawo bankowe, Sąd uznał bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu, a tym samym oddalił powództwo banku w całości – jako wniesione przedwcześnie.

wypowiedzenie-umowy-2021-getin-bank-wyrok
wypowiedzenie kredytu – wyrok 2021 r.

Wypowiedzenie kredytu -sprawdź również: